O programie

Młodzi ludzie to nie tylko odbiorcy kultury, ale także jej współtwórcy

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Małopolska
to trzyletni, wielopoziomowy program rozwoju edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz dzieciach i młodzieży. Chcemy wspólnie tworzyć mądrą edukację kulturową i łączyć edukację szkolną z aktywnością pozaszkolną, projektując działania razem z dziećmi i młodzieżą, tak by młodzi ludzie byli nie tylko widzami i odbiorcami, ale też czynnymi uczestnikami i współtwórcami tych działań. Zależy nam, by kultura stała się narzędziem ekspresji oraz refleksji nad światem i przestrzenią dla dialogu – ponad podziałami pokoleniowymi.

Bardzo Młoda Kultura to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Jego zadaniem jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. „Program ma budować system, w którym kultura jest narzędziem do kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw, w szczególności związanych ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu.” Więcej informacji o celach i założeniach programu znajduje się na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Bardzo Młoda Kultura i Synapsy w Małopolskim Instytucie Kultury

Sposób, w jaki prowadzimy w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie program BMK Małopolska, został wypracowany na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń w pracy edukacyjnej i animacyjnej. Były to m.in. trzyletnia pilotażowa edycja programu rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce „Synapsy” (2016-2018) oraz laboratoryjna praca w ramach projektu „Synapsy. Edukacja i Kultura” (2019).

W ramach programu Bardzo Młoda Kultura prowadzimy:

1. Działania informacyjne i sieciujące

Łączenie praktyków i teoretyków animacji i edukacji. Spotkania informacyjne, giełdy inspiracji, fora, konferencje.

2. Kurs warsztatowy

dla nauczycieli i animatorów zainteresowanych edukacją dzieci i młodzieży opartą na dialogu, w której wszyscy mamy prawo wyrażać swoje poglądy oraz współdecydować o sobie i o świecie.

3. Spotkania laboratoryjne

dla entuzjastów animacji i edukacji, którzy szukają wsparcia i rozwiązań dla wyzwań współczesności.

4. Konkurs na realizację lokalnych projektów

edukacji kulturowej z dziećmi i młodzieżą. Najlepsze projekty otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne (współpraca z doświadczonym edukatorem kulturowym).

5. Badania

stanu edukacji kulturowej w Małopolsce. Wyniki tych badań prezentujemy potem w formie raportów oraz podczas spotkań informacyjnych.

6. Konsultacje

działań edukacyjnych i animacyjnych w Małopolsce z doświadczonymi animatorami i edukatorami kulturowymi.

Dofinansowanie

Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Małopolska możemy realizować dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury jako regionalną edycję ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura oraz dzięki środkom z budżetu Województwa Małopolskiego.